Odvoz glomaznog otpada

Predviđeni datumi za odvoz glomaznog smeća su 16. i 17. studeni. 2020.

Po rasporedu kojeg je objavila VG čistoća konejneri za glomazni otpad budu postavljeni 16. i 17. studenog na otvorenom prostoru uz društvene domove na Polu.

Ako se želite riješiti glomaznog otpada, a dugo vam je čekati, možete ga odvesti i sami na reciklažna dvorišta u Velikoj Gorici (pokraj Sajmišta) ili u Mraclinsku dubravu.

"Napominjemo da se glomaznim otpadom iz kućanstva ne smatra:građevinski otpad(beton, opeka, crijep, pločice, keramika, drvena i plastična stolarija, građevinski materijali od azbesta i gipsa, šuta...) te problematični opasni otpad(zauljena ambalaža, motorna ulja, stari lijekovi, boje...)"