Iskrivljen naziv: Oklanec

Katastarske čestice: 1064, 1066

Oklinek je jedan sveslavenski toponim. U Poljskoj postoji jezero koje nosi naziv Oklinek. Oklinek je nekad bila sjenokoša, a danas tamo raste šuma. Lomničani također neke svoje zemlje nazivaju Oklinek (šuma, pašnjaci), a i u Mraclinu postoji šuma Oklinek.