Katastarske čestice: 29

Struga označava jarugu, prokop. Struga danas više ne postoji, nakon ravnanja potoka Bunice izravnan je zavijutak u kojem se Struga nalazila. Dok kod nas ljudi nisu počeli kopati ribnjake Struga je bila bila najveća vodena površina koja je djeci predstavljala jezero. U njoj se kupalo ali i pecalo ribe. Oni malo stariji sjećaju se su se u Strugi nalazila debla koja su preostala od starog mlina. Izgleda da je Struga i nastala zbog toga da se preusmjeri i sačuva voda za mlin.